Algemene voorwaarden Zorgscore

Juridische informatie voor bezoekers/gebruikers van zorgscore.nl

N.B. Voor zorgaanbieders die een betaald abonnement aangaan met Zorgscore gelden de contractvoorwaarden, zoals opgenomen in Contractvoorwaarden voor zorgaanbieders

Bij Zorgscore zie in je een oogopslag wat de verschillende score zijn van een zorgaanbieder. De zorgscore wordt samengesteld uit de gemiddeldes van alle reviews die wij hebben kunnen gevonden op het reviewplatform met de meeste beoordelingen over een zorgaanbieder. Reviewplatforms die wij consulteren zijn o.a. Google.com, Zorgkaart Nederland, Independer, Facebook en KlantenVertellen. Wij zijn van mening dat openheid (transparantie) goed is voor het functioneren van zorgaanbieders. Hoe meer jij als zorgzoeker weet via anderen over de zorg die geleverd wordt, des te beter kun jij je keuze maken uit het aanbod zorgaanbieders. Voor de zorgaanbieders zelf is het ook goed: patiënten geven feedback, je analyseert de uitkomsten, je heroverweegt je beleid, je stuurt de processen en de operatie bij en normaal gesproken kom je daar dan als organisatie beter uit.

We zien Zorgscore als het startpunt van je zoektocht naar de beste zorg. Een cijfer zegt niet alles maar geeft een belangrijke eerste indruk.

We raden je aan op de platforms die wij geraadpleegd hebben zelf vérder te kijken en de beoordelingen van de patiënten te lezen en op waarde te schatten. Mocht je dan je keuze kunnen maken, dan is het altijd verstandig om die bevestigd te zien (of niet) door de website van de zorgaanbieder aan wie jij denkt te bezoeken. Veel zorgaanbieders vinden het ook helemaal niet erg als je eerst eens komt kennismaken voordat je je definitief aanmeldt. Neem daarover vooraf wel contact op met de zorgaanbieder.

Zorgscore is gratis voor bezoekers. De zorgaanbieder betaalt in sommige gevallen wél. Dit kan een bedrag zijn voor onze widget (zo kan hij de zorgscore op zijn eigen website tonen) en om de pagina over zijn praktijk op onze website beter te maken, met extra tekst en foto’s die de praktijk zelf toevoegt.

Wij zijn onafhankelijk en integer. Dit betekent dat wij de ontvangen cijfers in 100% van de gevallen betrouwbaar, zoals wij ze binnenkrijgen, doorgeven. Zorgscore verstrekt overigens zelf geen reviews, wij zijn alleen een platform dat cijfers doorgeeft en de gemiddeldes tonen van wat wij gevonden hebben. Dit neemt niet weg dat zorgaanbieders in enkele gevallen reclame mogen maken op onze site. Als dit het geval is zetten we het er duidelijk bij. In dat geval vind je het woordje “Advertentie” bij de vermelding.

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de volgende website (de Website):

Zorgscore.nl

Zorgscore B.V., een Nederlands bedrijf met beperkte aansprakelijkheid, biedt je zijn diensten aan op de Website op voorwaarde dat je de bindende Algemene Voorwaarden van Zorgscore die in dit stuk uiteen gezet zijn accepteert.

Wil je de Algemene Voorwaarden goed doorlezen voordat je de website op gaat of gebruik maakt van de diensten van Zorgscore? Door gebruik te maken van de Website, inclusief alle inhoud die op de Website beschikbaar is, of door ze te bezoeken, stem je in met deze Algemene Voorwaarden en met ons Privacybeleid. Bezoek onze website niet en meld je niet aan (zorgaanbieder) als je het niet met al onze Algemene Voorwaarden eens bent.

Zorgaanbieders: Verantwoordelijkheid voor je account

Als je een account aanmaakt ga je ermee akkoord dat je juiste gegevens invoert en dat je je niet voor iemand anders uitgeeft. Voor zover wij persoonlijke gegevens verzamelen zullen wij natuurlijk alle nodige maatregelen nemen om die gegevens goed te beschermen. Maar je bent wel volledig verantwoordelijk voor het bijhouden en gebruiken van je account en de geheimhouding van je wachtwoord. Informeer ons onmiddellijk als je vermoedt dat er ongeautoriseerd gebruik gemaakt wordt van je account.

Je bent verantwoordelijk voor alles wat onder jouw account ingevoerd wordt.

Zorgaanbieders: Diensten en gevolgen van gebruik

Als je een Zorgscore account aanmaakt, kun je vervolgens de widget tegen betaling downloaden. Daarnaast is het mogelijk, eveneens tegen betaling, de aan jouw praktijk gewijde pagina op onze website aan te passen aan jouw wensen. Zo kan je eigen foto’s toevoegen, en de teksten aanleveren die je praktijk beter vindbaar maken. Zorgscore kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor welk gevolg of emotionele of commerciële schade dan ook door de publicatie van de teksten en foto’s die jij publiceert op de Website. Voorts is het mogelijk uitgebreide abonnementen te bestellen via Zorgscore. Deze betreffen het maken en beheren van een website en/of het aanbieden van marketingdiensten. Zie voor meer informatie https://www.zorgscore.nl/voor-zorgaanbieders

Kwaliteit van de diensten

Zorgscore heeft zelf geen invloed op de scores, de Website publiceert de gemiddeldes van de cijfers van de platforms die wij raadplegen. Mochten er in de berekening van de zorgscore aantoonbaar fouten worden gemaakt dan zorgt Zorgscore ervoor dat de zorgscore binnen 24 uur aangepast wordt.

Het is natuurlijk in het belang van zowel Zorgscore als zijn gebruikers om ervoor te zorgen dat onze diensten constant beschikbaar zijn. Door verschillende omstandigheden, zoals bij (technische) updates kan de Website niet beschikbaar zijn. Hiermee wordt dit wordt door de gebruiker geaccepteerd.

Zorgaanbieders: Kosten

Sommige diensten zijn gratis en blijven dat ook. Zorgscore behoudt zich het recht voor om voor specifieke diensten kosten te berekenen en de kosten van diensten waarvoor betaald wordt te wijzigen. Je wordt er natuurlijk vooraf goed over geïnformeerd als je van een dienst gebruik zou willen maken die niet kosteloos is of als kosten gewijzigd worden.

Geldigheidsduur

Deze voorwaarden blijven volledig van kracht gedurende de periode dat je Zorgscore gebruikt en/of een account hebt (als zorgaanbieder). Je kunt je account opheffen wanneer je maar wilt. Zorgscore kan je account opheffen als blijkt dat je je bij gebruikmaking van de diensten van Zorgscore niet houdt aan deze voorwaarden en weigert hier verandering in te brengen als daarom verzocht wordt en je hiervoor een redelijke termijn gegeven wordt.

Zorgscore kan een account onmiddellijk sluiten of de toegang beperken, indien Zorgscore ernstige aanwijzingen heeft voor opzettelijk wangedrag.

Intellectueel eigendom/onrechtmatige informatie

Zorgscore en zijn licentiegevers zijn eigenaar van en behouden alle Intellectuele Eigendomsrechten, materiaal waar auteursrecht op zit, handelsmerken, etc. die te maken hebben met de diensten, platforms en gebruikersinterfaces van de Website. Je mag zulk materiaal dat valt onder de intellectuele eigendom niet kopiëren, wijzigen, publiceren, overdragen, verspreiden, uitvoeren, tonen of verkopen. Het feit dat aan jou toegang verleend wordt tot materiaal dat onder de intellectuele eigendom valt, draagt op jou of een derde geen rechten over op, geen eigendom van, of belang in zulk materiaal, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, zonder beperking, ten aanzien van alle inhoud en het materiaal waarmee de site is samengesteld, tenzij anders bepaald.

Alles wat je invoert is op jouw verantwoordelijkheid. Let dus goed op de rechten achter foto’s of video’s die je uploadt naar de Website. Als je materiaal invoert betekent dit dat Zorgscore dit materiaal in niet-exclusieve licentie heeft om het over de hele wereld royaltyvrij te publiceren, verspreiden en te gebruiken en het recht heeft de inhoud te gebruiken om reclame te maken voor de websites van Zorgscore. Het betekent ook dat je Zorgscore vrijwaart van claims van derden ten aanzien van de inhoud. De licentie aan Zorgscore kan in sublicentie gegeven worden en is overdraagbaar.

Je gaat ermee akkoord dat je (i) geen materiaal dat onder eigendomsrechten van derden valt zult overleggen, tenzij je de eigenaar bent van zulke rechten of toestemming hebt van de rechtmatige eigenaar van die rechten om het materiaal in te voeren en Zorgscore alle licentierechten die aan dit materiaal verleend zijn te verlenen; (ii) geen materiaal aanbiedt dat onjuist is, misleidend, lasterlijk, obsceen, smadelijk, bedreigend, pornografisch is, of waarmee je mensen treitert, geen materiaal dat haatdragend is, beledigend ten aanzien van ras of etnische afkomst, of op enige wijze onrechtmatig is of gedrag aanmoedigt dat beschouwd kan worden als een misdrijf, of waardoor er sprake is van civielrechtelijke aansprakelijkheid, waarmee je de wet overtreedt, of dat anderszins ongepast is; (iii) geen advertenties invoert of acquisitie doet zonder voorafgaand schriftelijke goedkeuring van Zorgscore;

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat Zorgscore alles wat je invoert op de Website kan herzien (maar daartoe niet verplicht is) en inhoud kan deleten of weigeren online te zetten waaronder, zonder beperking, inhoud die uitsluitend naar het oordeel van Zorgscore, deze Voorwaarden schendt of die beledigend, ongepast, onrechtmatig is, of die de rechten van andere Leden of derden kunnen schenden, of hun veiligheid zou kunnen schaden of bedreigen.

Indien Zorgscore een claim of informatie van een derde ontvangt dat online gezet materiaal rechten schendt van deze derde of onrechtmatig zou zijn tegen deze derde, heeft Zorgscore het recht de inhoud zonder voorafgaand bericht van zijn Websites te verwijderen.

Accounts met een expliciet seksuele, agressieve of duidelijk onrechtmatige inhoud kunnen onmiddellijk door Zorgscore opgeheven worden.

Privacy

Het gebruik van de Website van Zorgscore wordt ook geregeerd door ons privacybeleid dat je kunt lezen in de Privacyverklaring.

Aansprakelijkheidsbeperking

Voor zover door de wet toegestaan, wordt de aansprakelijkheid van Zorgscore beperkt, in de zin dat Zorgscore niet aansprakelijk gehouden kan worden voor onjuiste of onnauwkeurige inhoud die op onze Website wordt ingevoerd, ongeacht of het door Zorgscore of door een gebruiker van de Website wordt gepubliceerd; voor het niet beschikbaar zijn van de Website vanwege technische problemen of noodzakelijke updates; voor emotionele of commerciële schade aan gebruikers van de Website; vergissingen, nalaten, onderbrekingen, defecten, vertraging of gevolg van ongeautoriseerde toegang tot de Website of diefstal van gegevens. Indien de aansprakelijkheid van Zorgscore niet volledig uitgesloten kan worden, wordt de aansprakelijkheid van Zorgscore in elk geval beperkt tot €10.000 (tienduizend Euro) per incident, waarbij een reeks gerelateerde incidenten als één incident zal worden beschouwd.

Overig

In deze Overeenkomst staat de volledige overeenkomst tussen jou en Zorgscore over het gebruik van de Website. Als een bepaling in deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen in de Voorwaarden volledig van kracht. Als een bepaling in deze Voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar wordt bevonden, zal die bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen zo veel mogelijk te kunnen bereiken onder welk toepasselijk recht dan ook en de overige bepalingen zullen volledig van kracht blijven.

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht zonder rekening te houden met een bepaling over aanwijzing van toepasselijk recht die kan bepalen dat de wet van een ander rechtsgebied van toepassing is. Aan de Rechtbank te Alkmaar komt rechtsmacht toe.