Samenwerkingsovereenkomst

DE ONDERGETEKENDEN:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zorgscore B.V., statutair gevestigd te Bergen, kantoorhoudende aan de Jan Ligthartstraat 1 in Alkmaar(1817 MR ) te Alkmaar, hierna te noemen: “opdrachtnemer”;

en

Zorgaanbieder: “opdrachtgever”;

CONSIDERANS:

a)   Opdrachtnemer heeft tot doel om de zorg beter en transparanter te maken. Door te kunnen vergelijken op basis van de Zorgscore van zorgaanbieders kan een bezoeker tot een verantwoorde keuze komen. Om dit doel te verwezenlijken heeft opdrachtnemer de website zorgscore.nl ontwikkeld.

b)   Opdrachtgever heeft tot doel zijn praktijk/instelling beter zichtbaar te maken/te promoten met behulp van de widget van Zorgscore en/of door zijn praktijkpagina op zorgscore.nl te updaten met tekst, foto’s en eventuele andere betaalde opties.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Artikel 1 – Aard van de overeenkomst

1.   Opdrachtnemer fungeert als platform/bemiddelaar tussen opdrachtgever en derden.

2.   Opdrachtnemer is en wordt geen partij bij de overeenkomst tussen opdrachtgever en een derde.

3.   Partijen wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Partijen beogen dan ook uitdrukkelijk niet een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.

4.   Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

5.   Opdrachtnemer voert de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden zelfstandig uit. Hij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, voor zover dit niet de wijze van het uitvoeren van de opdracht raakt.

Artikel 2 – Verantwoordelijkheden en verplichtingen opdrachtnemer

1.   Opdrachtnemer draagt verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

2.   Opdrachtnemer heeft de volgende zaken met betrekking tot de opdracht voor opdrachtgever verzorgd of zal deze gedurende de duur van de overeenkomst verzorgen:

i.   Opdrachtnemer spant zich in om de website zorgscore.nl te promoten en onderhouden.

ii.   Opdrachtnemer geeft toestemming tot het gebruik van zijn widget op de website van opdrachtgever.

iii.   Opdrachtnemer geeft toestemming om de praktijkpagina die gewijd is aan de praktijk van opdrachtgever te updaten met de middelen die opdrachtnemer ter beschikking stelt.

Artikel 3 – Duur en beëindiging

1.   De overeenkomst vangt aan op de datum van het online accepteren van de overeenkomst door opdrachtgever en het ontvangen van de betaling door opdrachtnemer en wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na het verstrijken van deze initiële periode wordt de overeenkomst telkens met een jaar verlengd.

2.   Partijen zijn bevoegd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen het einde van iedere contractperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

3.   De overeenkomst eindigt voorts – al dan niet met onmiddellijke ingang of op een door hen te bepalen tijdstip – met wederzijds goedvinden van partijen.

4.   Bij een verlenging blijven de bepalingen die in de overeenkomst zijn opgenomen uitdrukkelijk van toepassing, tenzij anders overeengekomen.

5.   Partijen hebben het recht om de overeenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:

i.   één van de andere partijen surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins in een blijvende toestand van betalingsonmacht verkeert dan wel wordt ontbonden;

ii.   er sprake is van onvoorziene omstandigheden (daaronder begrepen wijziging van wet en regelgeving) die niet voor rekening van de opzeggende partij komen en die zo ingrijpend zijn, dat van de opzeggende partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de overeenkomst niet verlangd kan worden;

iii.   één van de andere partijen niet voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en deze partij na schriftelijke aanmaning door één en/of meer van de andere partijen niet binnen 14 dagen alsnog aan deze verplichting voldoet, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is dan per direct.

6.   Onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 5 heeft opdrachtnemer het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als (i) opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer niet meer voldoet aan de criteria zoals vermeld in artikel 3.1 van deze overeenkomst, of (i) opdrachtgever commercieel of anderszins negatief in opspraak komt.

7.   Na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, staakt opdrachtgever onmiddellijk het gebruik, op welke manier dan ook, van de widget van Zorgscore.

8.   Opdrachtnemer is in geen geval gehouden om schade of kosten van opdrachtgever van welke aard dan ook, kosten in verband met gedane investeringen daaronder begrepen, in verband met de beëindiging van de overeenkomst te vergoeden.

9.   Opdrachtgever erkent dat alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van het concept Zorgscore, de handelsnaam en logo’s en/of beeldmerken verband houdend met Zorgscore (‘de IE rechten’) exclusief berusten bij opdrachtnemer, opdrachtgever zal in geen geval rechten doen gelden op de IE rechten of deze op welke wijze dan ook registreren. Opdrachtgever krijgt slechts een niet-overdraagbaar, niet-exclusief gebruiksrecht om de widget van Zorgscore en zijn praktijkpagina op zorgscore.nl te gebruiken. Opdrachtgever is niet bevoegd dit gebruiksrecht aan derden te verstrekken als sub-licentie of anderszins. Opdrachtgever zal alle aanwijzingen van opdrachtnemer met betrekking tot de wijze van gebruik van de IE rechten, waaronder het keurmerk, strikt en onmiddellijk opvolgen.

Artikel 4 – Vergoeding en betaling

1.   Opdrachtgever betaalt in het kader van een abonnement een vergoeding aan de opdrachtnemer vanaf € 10,-- (exclusief BTW) per maand. De vergoeding is afhankelijk van de gekozen factureringsperiode en wordt ofwel maandelijks vooraf gefactureerd en betaald binnen 30 dagen na versturen van de factuur, dan wel per jaar halfjaar of jaar voldaan op factuur of via automatische incasso.

2.   Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van opdrachtnemer met betrekking tot de invordering van het aan opdrachtnemer verschuldigde en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van opdrachtgever.

3.  Opdrachtgever stelt opdrachtnemer er steeds zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk van in kennis als er veranderingen plaatsvinden in de situatie, zoals NAW gegevens of eigendomsrechten.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

1.   Behoudens bepalingen van dwingend recht is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van uitvoering van deze overeenkomst. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade, indien de opdrachtgever aantoont dat deze is veroorzaakt door de opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

2.   Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer volledig tegen aanspraken van derden, waaronder patiënten, die verband houden met of voortvloeien uit het handelen of nalaten van opdrachtgever.

Artikel 6 – Overige bepalingen

De (eventuele) algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op deze overeenkomst.

Artikel 7 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. In geval van een geschil tussen partijen, voortvloeiende of verband houdende met (de uitvoering van) deze overeenkomst, wordt het geschil uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

Artikel 8 – Wijzigingsbeding

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de bepalingen uit de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen.