Verwarring over termen in de zorgsector

Zorgaanbieders zorginstellingen, zorgpraktijken en zorgsoorten

Er is best wat verwarring over de termen die gebruikt worden in de gezondheidszorg. We geven je hier graag het overzicht van termen in de zorg, zoals wij die gevonden hebben:

De term zorgaanbieder heeft de volgende definitie: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepsmatig of bedrijfsmatig zorg aanbiedt aan een cliënt (artikel 1 lid 1 sub f Wet Zorg en Dwang=Wzd). Een zorgaanbieder in de zin van de Wzd kan zowel een instelling als een solistisch werkende zorgverlener. Hiermee wordt aangesloten bij de definitie van zorgaanbieder in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (artikel 1 lid 1 Wkkgz).

De term zorgverlener

“De zorgverlener verleent zorg. Dit kan op veel verschillende manieren zijn. Zo zijn een huishoudelijke hulp, een hulp bij het aankleden, tandarts, alternatieve genezer, (huis)arts, apotheker, fysiotherapeut en verloskundige allemaal zorg aanbieders. Zij verlenen zorg aan mensen die het op dat moment nodig hebben.” (bron: nationale beroepengids).

In sommige definities komen we echter ook tegen dat een zorgverlener een instelling of organisatie kan zijn. Op Ensie vinden bijvoorbeeld de volgende definitie:

“Het begrip zorgverlener heeft 3 verschillende betekenissen:

1)   iemand die medische zorg verleent. iemand die medische zorg verleent voor zijn beroep, bv. een arts, verpleegkundige of therapeut.

2)   mantelzorger; vrijwilliger. iemand die niet-beroepsmatig hulp en zorg verleent aan een bejaarde, zieke of andere hulpbehoevende, bv. een mantelzorger.

3)   instelling die zorg verleent. instelling of organisatie die professionele medische zorg verleent.”

De term zorginstelling

Het begrip ‘zorginstelling’ wordt goed leesbaar omschreven door Arnoud van den Eerenbeemt, die zich Medisch Terminoloog noemt. We citeren: “Je kunt niet mooie bedden in je huis plaatsen en op een website en in een krantenadvertentie aanbieden om daar zieke mensen tegen betaling te verzorgen. Als je medische zorg aanbiedt, moet je je houden aan strenge regels in de Kwaliteitswet Zorginstellingen. In een zorginstelling moeten ten minste twee typen zorgaanbieders samen de zorg verlenen. Bekende zorginstellingen zijn ziekenhuizen, verpleeghuizen, GGD’s, revalidatiecentra, wooncentra voor lichamelijk en verstandelijk beperkte mensen, particuliere verzorgingshuizen en psychiatrische inrichtingen.”

De term zorgpraktijk

Het begrip zorgpraktijk komt neer op het bedrijf van de zorgverlener. Meestal kom je niet ‘zorgpraktijk’ tegen maar ‘praktijk’ in combinatie met de categorie: dus tandartspraktijk, fysiotherapiepraktijk, huisartsenpraktijk. Je komt de term ook soms tegen als ‘de (dagelijkse) praktijk van de zorg, van het zorgen’.

De term zorgsoort

De term zorgsoort staat voor ‘categorie in de zorg’. Maar hoe die er uit zien hangt af van de website die je raadpleegt. We geven je het voorbeeld van zorgverzekeraar Zilveren Kruis:

 • Alternatieve geneeswijzen
 • Dieetadvisering
 • Eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg
 • Eerstelijnsverblijf
 • Ergotherapie
 • Extramurale farmacie
 • Fysiotherapie
 • Geboortezorg
 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP)
 • Geriatrische revalidatiezorg
 • Huidtherapie
 • Huidverzorging
 • Huisartsenzorg
 • Hulpmiddelen
 • Intramurale farmacie
 • Logopedie
 • Medisch-specialistische zorg
 • Mondzorg
 • Oefentherapie
 • Podotherapie
 • Stoppen met roken
 • Medisch-specialistische zorg
 • Voetzorg
 • Wijkverpleging
 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg
 • Zittend ziekenvervoer

Andere zorgverzekeraars bedienen zich weer van andere zorgsoort-categorieën. Op zorgscore.nl maken we waar mogelijk gebruik van de beroepsnamen, van de zorgaanbieders. Daarmee vind je snel de praktijk die je zoekt.

Bronnen: knmg.nl, nationale beroepengids, zilverenkruis.nl, ensie.nl, encyclo.nl